Conform Hotărârii de Guvern nr. 1.088..." />

Supercontrolul ISCTR

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1.088/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 3 noiem­brie 2011, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) a preluat atri­buţiile de control de la Autorita­tea Rutieră Română, Registrul Auto Român şi Compania de Drumuri Naţionale. S-au dat şi concursuri pentru ocuparea posturilor, cu faza finală pe 30 decembrie 2011. foto

Subordonat Ministerului Trans­portului şi Infrastructurii (MTI), noul inspectorat va asigura in­specţia şi controlul transporturi­lor rutiere, în special în privinţa condiţiilor de efectuare a activităţilor de trans­port rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi a siguranţei transporturilor rutiere şi protecţia mediului.

Printre atribuţiile ISCTR se vor număra şi verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere, a maselor şi/sau dimensi­unilor maxime admise pe drumurile publice şi maselor totale maxime autorizate (MTMA), precum şi a tarifului de utilizare şi tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Instituţia va fi condusă de un consiliu format din cinci persoane, al cărui preşedinte este in­spectorul de stat-şef, numit şi revocat prin ordin al ministrului Transporturilor.

Structura orga­nizatorică va fi formată din opt inspectorate teritoriale fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector şef, numit şi revocat prin ordin al ministrului Transporturilor, la propu­nerea inspectorului de stat-şef. Inspectorii vor purta uniformă de serviciu şi vor putea opri ori­ce autovehicul care circulă pe drumul public.

„Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică, în acelaşi mod ca şi poliţistii rutieri sau din au­tovehiculul din dotare aflat în mers“, se arată în legea de înfiinţare. Inspectorii pot imobiliza autovehiculul în caz de probleme sau pot reţine plăcuţele de înmatriculare sau certificatul maşi­nii controlate.

Verificările se vor putea face atât asupra mijloacelor de transport, cât şi a sediilor în care-şi desfăşoară activitatea operatorii de transport. Organizarea activităţii de inspec­ţie şi control în cadrul unei singure instituţii va îmbunătăţi cadrul actual în domeniu, cred autorităţile.

„ISCTR e organismul tehnic permanent, spe­cializat, în subordinea MTI, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale şi regula­mentului de organizare şi funcţionare prevăzut în Anexa nr. 1.

Autovehiculele destinate activităţii de inspec­ţie şi control din dotarea ISCTR vor fi inscrip­ţionate cu sigla ISCTR şi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă, cu mesaje variabile de culoare roşie.

Exercitarea atribuţiilor specifice de inspec­ţie şi control se va face pe baza legitimaţiei şi a ecusonului de identificare, emise în condiţiile stabilite de MTI. Cu ocazia controlului în trafic, personalul ISCTR va purta echipament de pro­tecţie fluorescent – reflectorizant, cu însemnele instituţiei.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspec­torii au dreptul să oprească:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror MTMA, inclusiv remorca sau semiremor­ca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcţie şi echipare, au cel mult nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea ob­ţinerii permisului de conducere.“

PLATA DRUMULUI

Cum se modifică numărul de înmatriculare?

Ordinul nr. 769 din 1 octombrie 2010 aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. În cazul schimbării numărului de în­matriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizato­rul solicită efectuarea modificării în baza de date, în scris, la CNADNR.

Pentru efectuarea modificării, utilizatorul se va prezenta la unul din punctele de lucru CNADNR cu următoarele documente:

a) cerere scrisă, conform formularului-tip, care se regăseşte pe pagina de web CNADNR;

b) cartea de identitate a autovehiculului în copie şi originalul acesteia, pentru verificarea conformităţii.

Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă aceasta e justificată, după achitarea de către utilizator a tarifului de modificare a numărului de înma­triculare în baza de date, se efectuează această modificare. Tariful de modificare a numărului de înmatriculare în baza de date e de 20 de lei fără TVA pentru fiecare număr modificat.

O dată cu modificarea numărului de înma­triculare, în baza de date se va elibera, prin in­termediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare identice, dintre care:

a) unul va fi ştampilat de CNADNR şi va fi înmânat solicitantului;

b) unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR.

Pentru vehiculele exceptate de la plata ta­rifului de utilizare, utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNADNR, sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de în­matriculare ale vehiculelor aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare sau ale cărţilor de identitate ale vehiculelor.

Utilizatorii vehiculelor au obligaţia să trans­mită la CNADNR, sub declaraţie pe propria răspundere, orice modificare apărută cu privi­re la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal. CNADNR are obligaţia să completeze/modifice baza de date în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data primirii listelor cu vehicu­lele exceptate de la plata tarifului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sanc­ţiunilor se efectuează de către personalul prevă­zut la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi comple­tări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR.

Mijloacele tehnice de control pot fi terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR sau dispozitive omologate, amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care pot fi fixe sau mobile şi au rolul de a identifica în regim static sau dinamic numărul deînmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR, cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul identificat.

În cazul utilizatorilor ro­mâni, dacă se constată lipsa rovinietei valabile pentru vehi­culul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia, furnizate de Ministerul Admi­nistraţiei şi Internelor, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, personalul prevăzut aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Informaţiile care trebuie furnizate sunt:

– în cazul utilizatorilor persoane fizice:

a) numele şi prenumele;

b) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;

– în cazul utilizatorilor persoane juridice:

a) denumirea;

b) sediul;

c) codul de înregistrare fiscală;

d) numărul de ordine la Registrul Comerţului.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului. În cazul utilizatorilor străini, aplicarea sancţiunii şi încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se efectuează după identificarea conducătorului auto.

O dată cu aplicarea sancţiunii contravenţio­nale, personalul va face menţiunea în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea tarifului de despăgubire, cal­culat în funcţie de tipul vehiculului, în euro şi în lei, la un curs de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modifi­cări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi despre modul de achitare a acestuia.

În cazul în care vehiculul e înregistrat cu dispozitivele omologate, amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi ulterior, în lipsa contravenientului.

În situaţia în care prin terminalele de interoga­re nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifu­lui de utilizare pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului şi va întocmi un proces-verbal de constatare, în care să se menţioneze locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehi­culului şi imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date. Procesul verbal va fi semnat şi de conducătorul auto al vehiculului.

O dată cu aplicarea amenzii contravenţiona­le, utilizatorilor care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinieta vala­bilă li se reţine certificatul de înmatriculare al ve­hiculului, până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire, agentul constatator făcând menţiune despre acest lucru în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Certificatul de înmatriculare e reţinut de Po­liţia Rutieră sau de personalul Poliţiei de Fron­tieră, în cazul controalelor efectuate cu sau fără personalul împuternicit din cadrul CNADNR ori de personalul ARR. Tariful de despăgubire se achită în contul CNADNR, înscris în proce­sul-verbal de constatare a contravenţiei sau la casieriile agenţiilor de control şi încasare CNADNR din punctele de control pentru trece­rea frontierei de stat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 + eighteen =