Guvernul a început formalitățil..." />

Program de minimis pentru IMM

Guvernul a început formalitățile pentru un nou proiect de minimis ce vizează IMM, inclusiv pe cele din transportul rutier. La apariția articolului, cererea de proiecte e deja închisă, informațiile fiind transmise prin ediția noastră electronică.

Limitări pentru transportatori

Transportatorii au putut constata că programul e limitat, în ce-i privește, la 100.000 de euro, adică jumătate din valoarea generală. Autoritățile aplică în propriile programe limitări pe care și UE le-a cerut pentru acordarea fondurilor structurale.

Transportul rutier a fost afectat de unele limitări, ce provin din prudența manifestată pentru evitarea concurenței neloiale. Transportul e o afacere comunitară, iar statele sunt descurajate să sprijine transportatorii naționali în concurarea celorlalți.

Transportatorii mai au de respectat o limitare: să nu cumpere camioane înmatriculabile. Programul țintește crearea de noi locuri de muncă și integrarea șomerilor, dar nu sprijină mărirea capacității de transport.

Statul a mai acordat ajutoare de minimis pentru IMM într-un program de 100 de milioane de euro, pe perioada anilor 2007 – 2011, epuizat integral în anul 2010, prin aprobarea a 905 proiecte.

Dintre acestea s-au realizat 821, pentru 371,29 milioane de lei din totalul disponibil, de 397,17 milioane de lei (100 de milioane de euro).

Atenție la condițiile de eligibilitate!

1. Sunt considerate cheltuieli eligibile cele de investiţii în active corporale, referitoare la: realizarea de construcţii noi echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de transport neînmatriculabile, echipamente IT.

2. Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

3. Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
b) să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;
d) să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
e) să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum trei ani de la finalizarea investiţiei.

4. Se iau în considerare cheltuielile de realizare a unei construcţii industriale doar dacă aceasta se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu şi aceasta face dovada, la data depunerii cererii de acord pentru finanţare, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la Cap. 3, pct. 1, subpct. 1.2, lit. l) din prezenta procedură.

5. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile pentru construcţiile cu scop industrial ce fac obiectul ajutorului de minimis se determină pe baza standardelor de cost de construcţii prevăzute în ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2748/2545/2010.

Dacă valoarea construcţiei prezentată în proiectul de investiţii depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, diferenţa e considerată cheltuială neeligibilă.

6. Activele corporale prevăzute la pct. 1 trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii cu scop industrial destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.

7. La achiziţionarea de construcţii cu scop industrial, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat de ANEVAR.

8. Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial nu poate depăşi valoarea din grilele notariale, valabile la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

9. Achiziţionarea de construcţii cu scop industrial este eligibilă dacă întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să-şi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.

Cresterea numărului de salariați

Locurile de muncă create reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct, în perioada dintre data primirii acordului pentru finanţare şi cea a finalizării investiţiei.

Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi, prin registrul general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi transmis la inspectoratul de muncă.

Le urăm succes transportatorilor ce au trimis cereri și le recomandăm prudență celor ce vor avea proiecte aprobate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × 1 =