Hotărârea nr. 69 din 1 f..." />
control isctr sibiu

Cum se poate contesta o amendă ISCTR

Hotărârea nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 14 februarie 2012).

Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.

Vă informăm ca în HG 69/2011 sunt prevăzute următoarele tipuri de încălcări:

a) încălcări foarte grave care se sancţionează cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei;

b) încălcări grave care se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;

c) încălcări minore care se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Sancţiunile se aplică:

a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz;

b) conducătorului auto român sau străin, după caz;

c) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz;

d) şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz;

e) centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz;

f) persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare;

g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz.

Motive: O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor consacra expres in art. 17 motivele care atrag nulitatea procesului verbal: lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator. Referirea la faptul ca nulitatea se constata si din oficiu, ma face sa cred ca in mod clar e vorba de o nulitate absoluta. In afara de art. 17, singura referire expresa in OG 2/2001 la o cauza de nulitate, apare in art. 16 alin 7, pentru situatia obiectiunilor la procesul verbal, care sub sanctiunea nulitatii trebuie consemnate distinct in procesul verbal la rubrica „alte mentiuni”. Desi art. 16 alin 1 stabileste care sunt mentiunile ce trebuie cuprinse obligatoriu in procesul verbal, numai lipsa unora din aceste mentiuni(adica cele la care face referire art 17) e sanctionata cu nulitatea. Prin urmare, in cazul lipsei celorlalte mentiuni se poate conchide ca, in masura in care legiuitorul nu a inteles sa le sanctioneze expres cu nulitate, lipsa lor nu va conduce la nulitatea procesului verbal? Sa luam situatia nesemnarii procesului verbal de contravenient. In procesul verbal, agentul constatator mentioneaza imprejurarile care au determinat nesemnarea procesului de contravenient, insa nu apare nicaieri o semnatura unui martor care sa le confirme si nici agentul constatator nu precizeaza motivele ce au dus la incheierea pv fara martor. Model plangere contraventionala Model plangere contraventionala ISCTR – contestatie amenda isctr DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., CNP…. seria si numarul de buletin, Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA Impotriva procesului-verbal de contraventie nr. …….., din …………, incheiat de ……….., prin care, in baza art. …, din ………., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer. Motivarea prezentei plangeri o voi depune pana la primul termen. Anexez copie dupa procesul verbal de contraventie – cu mentiunea conform cu originalul si semnatura. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………… Av. Coltuc Marius Vicentiu

Citeşte integral pe: http://www.observatorulph.ro/economic/26678-cum-se-poate-contesta-o-amenda-isctr
Copyright © observatorulph.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × five =