Care este calendarul obligaţiilor fiscale de la ANAF pentru luna noiembrie

Pe baza datelor din calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2019 publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), MEDIAFAX prezintă care sunt declaraţiile fiscale care trebuie depuse în luna noiembrie.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ANAF, rezultă că, încă de la începutul lunii noimebrie, trebuie depuse mai multe tipuri de formulare, cum ar fi:

– „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care se depune în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România, de către persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

– „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, care se depune cu 30 de zile înaintea plecării din România, de către persoana fizică rezidentă în România, precum şi persoana fizică nerezidentă care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive;

– Depunerea declaraţiilor de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010 sau – 700 şi Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz. Acestea se depun cu 30 de zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial, de către persoanele juridice române; asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică; deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române; reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Al doilea tip de declaraţie se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităşi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

În 7 noimebrie, potrivit ANAF, trebuie depusă Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092. Aceasta se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

În 11 noimbrie, se depun următoarele declaraţii de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA:

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;

– Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal;

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal;

– Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal;

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

– Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal.

Tot în 11 noiembrie, se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori formularul “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”.

Conform calendarului, în 15 noimebrie se depun următoarele situaţii:

– Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

– Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul…, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice);

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice);

– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă, de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

Tot în 15 noimebrie, se depun de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile următoarele situaţii:

– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă;

– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă;

– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă;

 – Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă;

– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă;

– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă.

De asemenea, în ziua menţionată anterior, se mai depun următoarele:

– Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie, de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare;

– Jurnalele pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare;

– Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat;

– Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

În 25 noimebrie, potrivit ANAF, se depun următoarele:

– Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2019, de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora;

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, de către plătitorii din drepturi de proprietate intelectuală, din salarii şi asimilate salariilor, din premii şi jocuri de noroc, obţinute de nerezidenţi sau din alte surse;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România pentru luna precedentă, de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plşţii contribuţiilor sociale obligatorii;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015

– Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz;

– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune;

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015;

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă, de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015;

– Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei şi de către persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare;

– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Aceasta se depune de către organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

În 20 noimebrie, se depune cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal, de către beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four × five =