Hotărârea nr. 69 din 1 februarie..." />

Noile amenzi din Transporturi

~ISCTR poate acum să-şi pună în practică severitatea~

Hotărârea nr. 69 din 1 februarie 2012, cu privire la amenzile din Transporturi. Aşa ar trebui să se numească mai omeneşte acest nou act normativ, de mare importanţă pentru transportatori. Prezentăm pentru început “încălcările foarte grave”, de care se pot face vinovaţi cei ce se ocupă de Transporturi. foto

Art. 3 Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1 071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

1. Transportul rutier sau activităţile conexe fără licenţă de transport, licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă de activităţi conexe transportului rutier, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional şi/sau document de transport specific tipului de transport ori transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în alte zile şi la alte ore decât cele din graficul de circulaţie;

2. Transportul rutier sau activităţile conexe cu licenţa de transport, licenţa comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional şi/sau document de transport specific tipului de transport retrase, suspendate, expirate ori declarate pierdute;

3. Înstrăinarea către o altă întreprindere de transport rutier în cont propriu/un alt operator de transport rutier/un alt operator economic, care desfăşoară activităţi conexe a licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a autorizaţiei de transport internaţional, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de activităţi conexe transportului rutier, după caz, ori a oricăror alte documente necesare transporturilor rutiere, precum şi utilizarea lor de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;

4. Transport rutier cu un vehicul pentru care operatorul nu deţine copia conformă a licenţei de transport, a licenţei comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu;

5. Transportul rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport, a licenţei comunitare ori a certificatului de transport în cont propriu retrase, suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport, ori care nu a fost eliberată pentru un vehicul deţinut de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu;

6. Utilizarea, la transportul rutier internaţional de mărfuri, a unui conducător auto ce nu e titular al atestatului de conducător auto în condiţiile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată;

7.  Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, privind operaţiunile de cabotaj;

8. Transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate de către un operator prin intermediul unui subcontractant ce nu e indicat în autorizaţia de transport internaţional sau ce nu îndeplineşte condiţiile de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

9. Transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus imobilizarea conform prevederilor legale;

10.  Sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic;

11.  Sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului /întreprinderii în cont propriu/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din transporturile rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi;

12.  Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără autorizaţie de şcoală de conducători auto sau de instructor auto autorizat, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, retrasă sau cu termenul de valabilitate expirat;

13. Efectuarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare în transporturile rutiere fără autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului din transporturile rutiere, valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori cu autorizaţia suspendată, retrasă;

14. Utilizarea unor conducători fără atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat are termenul de valabilitate expirat;

15. Conducerea unui vehicul utilizat la transportul rutier de către conducători auto ce nu au atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;

16. Neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;

17. Utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţie;

18. Utilizarea unor conducători auto străini fără drept de muncă în România;

19. Nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara UE a prevederilor art. 29 din OG nr. 27/2011;

20. Transportul rutier cu vehicule cu defecţiuni tehnice majore la sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei;

21. Transportul rutier cu vehicule cu defecţiuni tehnice periculoase la sistemul de frânare, direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei;

22. Transportul rutier cu vehicule ce nu respectă prevederile art. 71 alin. (3) din OGGuvernului nr. 27/2011;

23. Transportul rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate (mtma) la vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă peste 12 tone sau cu cel puţin 25% a mtma pentru vehicule cu încărcătura utilă admisibilă sub 12 tone;

24. Nerespectarea obligaţiei de a utiliza numai vehicule cu stare tehnică ce corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi protecţia mediului, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale;

25. Nerespectarea obligaţiei de asigurare că persoanele din funcţii ce concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil, eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;

26. Nerespectarea obligaţiei de a nu permite plecarea în cursă a vehiculelor rutiere cu tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru întregul parcurs;

27. Nerespectarea obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi limitatoarelor de viteză;

28. Nerespectarea obligaţiei de a monta numai prin operatori economici autorizaţi aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

29. Utilizarea de conducători auto fără contract individual de muncă, aviz medical şi/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislaţia;

30. Nerespectarea obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;

31. Nerespectarea obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la sediul ISCTR în raza căruia s-a făcut controlul, în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării documentelor;

32. Nerespectarea obligaţiei de a depune licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul teritorial ISCTR în raza căruia s-a făcut controlul, în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării documentelor;

33. Nerespectarea obligaţiei de a înlocui managerul de transport în 30 de zile, dacă acesta nu mai îndeplineşte funcţia sau dacă nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;

34.  Nerespectarea de către operatorii economici ce au activităţi desfăşurate de autogări a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:

34.1. ora de plecare / sosire;

34.2. numărul de circulaţie;

34.3. traseul;

34.4. operatorul de transport rutier;

35.  Permiterea de către operatorul economic cu activităţi conexe a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor cu care se face transport rutier de persoane contra cost prin servicii speciale sau ocazionale;

36.  Nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fără încheierea contractelor de efectuare a unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;

37.  Nerespectarea de către operatorii economici cu activităţi conexe de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost a cerinţei de a avea activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

37.1. desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;

37.2.respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din Anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

38. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;

39. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor ce beneficiază de facilităţi la transportul rutier;

40. Nerespectarea de către conducătorii auto a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor ce aparţin categoriei pentru care e autorizat/licenţiat serviciul respectiv, la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

41. Utilizarea de către şcolile auto sau de către instructorii auto autorizaţi, în pregătirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, a vehiculelor ce nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

selecție de Viorel Patrichi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 − three =