Nikolai Borovoi, Președintele Asociației BAMAP (Belarus): În Uniunea Vamală, transportatorii internaționali ar trebui să poată alege între garanția oferită de Sistemul TIR și cea națională  

În luna mai, o delegație a Asociației Române pentru Transporturi Ru­tiere Internaționale (ARTRI), cu sprijinul Ambasadei Republicii Bela­rus din România, a efectuat o vizită de lucru în Belarus, la Asociația Transportatorilor Rutieri Internaționali din Belarus – BAMAP, care ne-a prezentat industria Transporturilor, potențialul logistic, indus­trial și de tranzit al țării. La sediul BAMAP am realizat un interviu cu președintele Asociației BAMAP, Nikolai Borovoi.

Domnule Borovoi, vă rog să caracterizați potențialul rutier al R. Belarus și cum se regăsesc în el transportatorii rutieri, membri ai BAMAP.

Așezarea geografică a Belaru­sului creează premise obiective pentru dezvoltarea transportu­lui de pasageri și de mărfuri pe cale rutieră, feroviară și aeria­nă. Republica Belarus se află la intersecția direcțiilor rutiere, care fac legătura dintre țările Europei de Vest cu regiunea Euroasiatică, din regiunea Mării Negre cu țările de la Marea Baltică. Pe teritoriul republicii trec două coridoare internaționale, ale căror rute sunt identificate ca fiind prioritare: 1) pe direcția Nord – Vest – Corido­rul II (Berlin – Varșovia – Minsk – Moscova – Nijnii Novgorod); 2) pe direcția Nord – Sud – Coridorul IX (și ramura acestuia 9B). Distanța coridoarelor transeuropene pe teritoriul țării noastre este de 1500 km.

Dinamica activității transportu­lui rutier din țara noastră în peri­oada 2003 – 2015 arată o creștere a volumului de transporturi și a cifrei de afaceri din traficul de mărfuri de 1,6, respectiv două ori. BAMAP reunește 1.100 de com­panii de transport internațional rutier. În mare parte sunt întreprinderi private. 96% sunt mici și mijlocii.

De la 1 ianuarie 2015, va începe funcționarea Uniunii Econo­mice Eurasiatice dintre Rusia, Belarus și Kazahstan, care va avea la bază o piață unică, cu libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalului și forței de muncă. Cum este prevăzută integrarea transportului rutier și ce se va schimba pentru trans­portatorii belaruși?

Transportul rutier are un rol important în dezvoltarea pro­ceselor integraționiste în cadrul Uniunii Vamale și a Spațiului Economic Comun. În anul 2013 transporturile rutiere din spațiul comun au dus peste 8,77 miliar­de de tone de mărfuri. Analiza datelor arată că în perioada 2003 – 2013 se observă o creștere a schimbului de mărfuri în Ka­zahstan de peste trei ori, în Belarus de peste două ori și în Rusia de peste 1,28 ori. Aceste cifre confirmă creșterea rolului transporturilor rutiere.

În cadrul dezvoltării proceselor integraționiste dintre Belarus, Rusia și Kazahstan pe probleme de transport, părțile au ajuns la înțelegerea liberalizării transpor­turilor, astfel încât companiile înregistrate pe teritoriul uneia din­tre țările membre vor putea face următoarele curse:

– dintr-o țară membră, pe teri­toriul căreia transportatorul este înregistrat, în altă țară membră;

– tranzitul pe teritoriul altor state membre;

– din alte state membre (în/din terțe țări în interiorul spațiului economic comun).

Considerăm că următorul pas va fi liberalizarea trep­tată a cabotajului și a celor din terțe țări. Partenerii noștri înțeleg necesitatea acestor decizii.

Ce impact asupra transportatorilor belaruși au avut deciziile Serviciului Vamal Federal din Rusia referitor la interzicerea carnetelor TIR? Ce părere aveți despre încercările de a dezvolta un sistem național de garanții?

Garanțiile există pentru acoperirea riscurilor, legate de neplata taxelor vamale la tranzitul mărfurilor. Sistemul de tranzit vamal internațional sub acoperi­rea carnetului TIR sau, pur și simplu, TIR este în ziua de azi singurul sistem de tranzit vamal universal.

Este instrumentul principal al comerțului dintre țările Europei și partenerii aflați la o distanță considerabilă în partea de est a Asiei Centrale, Africii de Nord și Ori­entului Mijlociu. Verificat de-a lungul anilor și consi­derat cea mai bună practică în tranzitul internațional, Sistemul TIR permite reduceri la costuri financiare și de timp și este un exemplu pentru sistemele regi­onale de tranzit nou create.

Codul Vamal al Uniunii Vamale prevede crearea unor mecanisme juridice pentru tranzit, care vor stabili condițiile generale de plată a taxelor vamale și metodele de respectare a acestora. Printre acestea: mijloace bănești, garanții bancare, gajarea activelor.

De aceea, la etapa formării instrumentelor juridice pentru tranzitul vamal regional al Uniunii Economice Eurasiatice este important să fie reglementată apli­carea procedurii tranzitului internațional, concomi­tent cu cel regional (național), iar dreptul de a alege modul cel mai convenabil și mai puțin costisitor de tranzit ar trebui să aparțină operatorului de trans­port sau altei părți interesate.

Avantajul Sistemului TIR este că acesta poate oferi un tranzit în condiții de siguranță la furnizarea de garanții internaționale între țări și regiuni cu niveluri diferite de dezvoltare aprocedurilor naționale și regionale de tranzit pe traseu, iar aplicarea sa este deosebit de eficientă la punctele de trecere a frontierei, unde procedurile naționale nu mai sunt aplicate.

Concurența devine din ce în ce mai acerbă pe piața serviciilor de transport. Cum încearcă ope­ratorii de transport din Belarus să se mențină în aceste condiții dificile?

Condiția indispensabilă pentru păstrarea avantajului competitiv pe piața internațională a servicii­lor de transport este renovarea și extinderea parcului de vehicule.

Cu toate acestea, problemele cu care se confruntă operatorii de transport din Belarus și omologii lor din alte țări sunt similare – reducerea randamentului, redu­cerea profitabilității activităților, se reduc posibilitățile companiilor de transport rutier internațional în modernizarea mijloacelor de transport.

În cadrul programului de modernizare a parcului de vehi­cule, Asociația BAMAP, împreună cu dealerii și instituțiile financiare, implementează proiecte pentru organizarea livrării de vehicule în condiții speciale.

În scopul spori­rii participării transportatorilor din Belarus în transporturile de export și de import de mărfuri, am lansat un portal informativ al BAMAP, care conține informații de pe piața serviciilor de transport.

În Belarus se livrează transpor­tatorilor carduri de carburant?

În scopul reducerii costurilor pen­tru transportatori, de la sfârșitul anului trecut, pe piața de com­bustibil a apărut un nou produs inovator – cardul de combustibil BAMAP.

Transportatorii pot face plinul la peste 1.000 de benzinării din opt țări la prețuri exclusive, iar în plus le oferim servicii de gardă pentru conducătorii auto, manager de personal, informații online despre prețul de combustibil cu cash și cardul de combustibil BAMAP.

Formarea profesională și instruirea managerilor și șoferilor de curse internaționale determină, deasemenea, calitatea organizării transporturilor și pun bazele pen­tru dezvoltarea industriei în viitor.

Prin urmare, pentru a asigura un flux suplimentar de persoane în transportul rutier internațional, BAMAP a mizat pe pregătirea și competența profesională. An de an, centrul de formare „BAMAP Vedy” instruieşte peste 13.000 de participanți la cursuri.

Știu că problema lipsei de profesioniști este relevantă și pentru colegii din România. Ca și noi, și dv. puneți accent pe instruire, la centrul de formare al ARTRI, FATII.

Cum fluidizaţi tranzitul de mărfuri?

Dezvoltarea transporturilor ruti­ere este legată și de funcționarea Uniunii Vamale și a spațiului economic comun dintre Belarus, Rusia și Kazahstan. În prezent, 20% din creșterea eficienței trans­portului rutier este posibilă prin eliminarea frontierelor interne.

O altă soluție sunt serviciile de trafic de tranzit prin Belarus, pentru procesare și prelucrare în centrele logistice și transportarea ulteri­oară a mărfurilor spre țările din spațiul comun și CSI.

Pe parcursul mai multor ani, în Belarus sunt luate măsuri eficiente pentru a pune în aplicare o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea și simplificarea comerțului exterior.

În special introducerea de docu­mente electronice în comerțul exterior (sistemul automatizat de declarare electronică a mărfuri­lor de import / export pe / de pe teritoriul Republicii Belarus), un sistem de informare prealabilă cu privire la circulația mărfurilor peste frontiera Republicii Belarus.

Utilizarea acestui sistem permite accelerarea procedurilor vamale înainte de transfe­rul bunurilor peste graniță. Ca urmare, reducerea timpului a fost de aproximativ 50% – 60%, iar a costu­rilor de 20% – 25% din valoarea serviciilor relevante ale agenților vamali.

BAMAP continuă să îi sfătuiască pe transporta­tori să utilizeze aplicaţia IRU TIR-EPD, care permite în mod gratuit, fără intermediari, transmiterea informațiilor către autoritățile vamale.

În concluzie, aș spune că transportul nu funcționează de la sine, dar este un intermediar în lanțul de numeroase procese economice și poate influența creșterea eficienței, iar reducerea costurilor de transport va duce în mod inevitabil la prețuri mai mici pentru con­sumatorul final.

În acest caz, nu trebuie să ne fie frică de o concurență sănătoasă pe piața internațională a serviciilor de transport.

Care este relația asociației BAMAP cu autoritățile?

Transporturile rutiere internaționale reprezintă o activitate dificilă din punctul de vedere al organizării afacerii. BAMAP face o monitorizare a situației din domeniu, încearcă să studieze și să aplice practicile internaționale și face ministerelor de profil din Gu­vern propuneri care vizează îmbunătățirea eficienței și competitivității transportatorilor noștri, care să corespundă interesului național.

O atenție deosebi­tă este acordată îmbunătățirii legislației în sectorul Transporturilor. Avem stabilit un dialog constructiv cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, Comi­tetul Vamal de Stat, în care reprezentanții asociației noastre și ai transportatorilor sunt incluși în consiliile publice și grupurile de lucru.

Noi participăm la punerea în aplicare a programelor gu­vernamentale de dezvoltare a potențialului de tranzit și sis­temului de logistică în Belarus. Sarcina principală a interacțiunii BAMAP cu autoritățile de stat este de a asigura un mediu fără bariere pentru afaceri: simplificare, reducerea numărului de proceduri administrative existente, reducerea costurilor asociate cu vămuirea mărfuri­lor și în consecință creșterea competitivității întreprinderilor din Belarus şi îmbunătățirea cli­matului investițional.

Coincidența poziției Guvernului cu cea a mediului de afaceri vorbește despre nivelul ridicat al relațiilor în spiritul de parteneriat public privat adevărat.

Cum vedeți perspectiva colaborării dintre BAMAP și ARTRI și ce proiecte comune ar putea intensifica colaborarea dintre țările noastre?

Dacă nu luăm în calcul „diferența de vârstă” – BAMAP, acum doi ani, a depășit vârsta de 20 de ani, iar ARTRI va împlini anul viitor 50 de ani – noi avem foarte multe în comun.

Fiind membre IRU, noi coo­perăm în mod activ, pe o gamă largă de probleme, la ședințele organelor statutare și de lucru IRU. Printre inițiativele IRU la care participă și asociațiile noas­tre, aș sublinia: aplicarea TRANSPark pentru parcări sigure, pentru șoferii internaționali; campania Smart Move pentru dezvoltarea și creșterea numărului de transport de pasageri cu transportul rutier; renașterea Drumului Mătăsii, al cărui scop e crearea alternativei pentru comerțul dintre Asia și Europa cu ajutorul transportului rutier.

În cadrul ultimului proiect, sunt realizate concomitent câteva proiecte de viitor – „Autostrada Model” pentru dezvoltarea infrastructurii și „Noua Iniţiativă de Transport Rutier Eurasiatic” (NELTI) pentru identificarea barierelor fizice și de altă natură.

Există potențial de creștere și în colaborarea comercial-economică dintre țările noastre, iar trans­porturile ar putea să fie conectate pentru deservirea operațiunilor de export și de import.

Mereu rămâne actual schimbul de informații în interesul transpor­tatorilor belaruși și români: de la norme și reguli legislative în vigoare, tarife în domeniul transportu­lui, până la materiale de analiză economică. Un in­teres pentru colaborare ar putea avea și publicațiile noastre periodice – Revista Mișcarea și ziarul Lumea motoarelor grele.

Eu cred că transportatorii vor avea numai de câștigat din schimbul de experiență dintre departamentele noastre, care se ocupă de instruire și sprijin, dar și cele care oferă servicii pentru compa­niile de transport rutier internațional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × two =