Ordonanța..." />

Contravenţii şi amenzi pentru transportul de mărfuri

Ordonanța nr. 27 din 30 august 2010, pentru modifi carea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aduce noutăți care trebuie cunoscute de şoferi şi transportatori.

Copia conformă a licenţei de transport se suspendă de către autoritatea competentă, în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru fi ecare autovehicul rutier deţinut de întreprindere în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează la cerere copii conforme ale certifi catului de transport în cont propriu, cu valabilitate de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului. Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de către autoritatea competentă, în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, stabilite prin norme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autoritatea competentă va stabili prin norme criteriile şi modul de fi xare a încărcăturii, precum şi modalitatea de verifi care a respectării acestora.
Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se retrage de către autoritatea competentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei, în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate, cu ocazia solicitării acordării acesteia sau în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, potrivit reglementărilor în vigoare.
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt conducătorul auto, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii/operatorului de transport, consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase şi instructorul de pregătire practică. La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic vor verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier. La articolul 58, după litera ai), se introduc patru noi litere, aj), ak), al) şi am), cu următorul cuprins:
aj) efectuarea transportului de mărfuri, cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate, pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25% a masei totale maxime autorizate, pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
ak) efectuarea transportului de mărfuri, cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate, pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxime autorizate, pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
al) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore;
am) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase. Constituie contravenţie următoarele fapte:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × 1 =