Există ..." />

3 argumente pentru reintroducerea carnetelor TIR în UE

Există la ora actuală o discuţie foarte aprinsă în lumea transporta­torilor din ţările membre UE: dacă sistemul de tranzit comunitar este suficient în cazul tuturor operaţiuni­lor de tranzit desfăşurate pe terito­riul vamal al Comunităţii.

Şi ce pare, la pri­ma vedere, o dispută între instituţiile euro­pene de resort şi organizaţiile profesionale ale transportatorilor în realitate se înfăţişează ca o încercare de a lămuri următoarea între­bare fundamentală: utiliza­rea în paralel a Sistemului T cu Sistemul TIR este un fapt pozitiv pentru UE sau o posi­bilă complicaţie care ar trebui evitată?

 

Nu este vorba, aşadar, despre o substituire a unui sistem de tranzit comunitar deja foarte bine popularizat cu un altul lăsat deoparte din raţiuni comunitare. Nici pe departe. Este vorba despre po­sibila lor utilizare alternativă, dacă transportatorii conside­ră că aşa este mai bine pentru ei. Ambele sisteme, T şi TIR, sunt arhicunoscute în ţările europene şi fiecare încearcă să ofere utilizatorilor săi cât mai mult suport procedural. Contextul de criză şi apropi­ata modificare a Codului va­mal european i-au determinat pe reprezentanţii IRU pe lân­gă UE să solicite asociaţiilor naţionale sprijin pentru pro­movarea acestei complemen­tarităţi. Solicitarea aceasta s-a transformat într-o provocare pentru fiecare asociaţie naţi­onală garantă din fiecare ţară membră a UE.

Chestiunea principală pusă în discuţie e „reinstaurarea procedurilor TIR pentru trans­portul rutier al mărfurilor sub control vamal între două puncte ale teritoriului UE“. De ce rein­staurare? Pentru „a spori com­petitivitatea între întreprinde­rile mici şi mijlocii şi a stimula creşterea economică, creând locuri de muncă şi contribuind la creşterea veniturilor pentru statele membre ale UE“.

IMM-urile la care face refe­rire textul sunt firmele trans­portatorilor. „Această măsură simplă ar da operatorilor de transport rutier posibilitatea de a alege între procedurile de tranzit comunitare (Sistemul T) şi procedurile TIR – în funcţie de nevoile lor operaţionale şi de securitate pentru transporturile pe care le efectuează – şi ar ne­cesita doar o modificare simplă la Articolul 193.3. b din propu­nerea Comisiei Europene pen­tru un Cod Vamal al Uniunii“, spune mai departe documentul ARTRI.

De remarcat că această soli­citare este una foarte cuminte. Ea se referă doar la mărfurile necomunitare care intră pe teritoriul UE dintr-o ţară non-TIR, cu destinaţia finală în UE şi la mărfurile ce părăsesc un stat membru al UE, spre a fi exportate către o destinaţie în­tr-o ţară non-TIR. Propunerea priveşte deci în mod exclusiv transportul de mărfuri care fie provin dintr-o terţă ţară, fie au ca destinaţie o terţă ţară, cum ar fi de exemplu un container sosit din SUA în Le Havre, pentru a fi transportat şi livrat la Roma sau unul ce pleacă din Varşovia, pentru a fi exportat în America Latină, via Port Barcelona.

Ce argumente sunt în favoarea acestei complementarităţi?

Arg. 1 Reautorizarea TIR e necesară pentru a asigura o competiţie corectă

„Pentru fiecare dintre aceste si­tuaţii, singurul sistem de garanţii aplicabil e sistemul de tranzit comunitar – Sistemul T, iar aceas­ta creează o situaţie neconformă cu strategiile şi politicile de liberă concurenţă UE. De aceea, Siste­mul TIR ar trebui să fie reintrodus pentru a asigura posibilitatea de a alege, în acest domeniu, pentru milioane de transportatori rutieri care astăzi sunt obligaţi să opereze sub controlul câtorva sute de expeditori de marfă care gestionează Sistemul T“.

 

Arg. 2 Reautorizarea TIR e esenţială pentru asigurarea creşterii economice

„Contrar procedurilor de tranzit comunitar, care cer garanţii indivi­duale pentru fiecare lot de marfă, o singură garanţie TIR acoperă întregul conţinut al unui container sau al unui camion, făcând ca procedurile TIR să fie mai iefine decât costul cumulat al procedurilor de tranzit în cazul unor livrări multiple. Folosirea predeclara­ţiilor electronice (TIR-EPD) de către operatorii autorizaţi TIR, în statele UE unde acestea au fost implemen­tate, ar permite întreprinderilor mici şi mijlocii din UE să transporte bunuri direct de la expeditori la destinatari şi să reducă astfel costurile de brokeraj, prin evitarea constrânge­rilor create de cele câteva companii de expediţii care operează Sistemul T. În Sistemul TIR, garanţia oferită de către asociaţia garantă dintr-un stat membru e în mod automat valabilă şi disponibilă în toate cele 27 de state membre fără nici un cost suplimentar şi fără nici o procedură suplimentară de făcut de către operatorii TIR. În cadrul sistemului de tranzit comunitar, garanţia globală, dar şi derogările, care sunt cele mai favorabile facilităţi oferite de acest sistem, sunt de asemenea valabile şi disponibile în cele 27 de state membre, doar dacă garantul are o reprezentare fiscală în fiecare stat membru, fapt ce generează proceduri şi costuri suplimentare, pe care numai companiile multinaţionale şi le pot permite. De aceea, cea mai mare parte a industriei transportului rutier de mărfuri a UE, compusă din IMM-uri, e împiedicată să beneficieze de facilităţile prevăzute de Sistemul T“.

Arg. 3  Reautorizarea TIR ar avea numai urmări pozitive pentru autorităţile vamale naţionale

„Procedurile TIR se folosesc deja în UE (sistemul electronic NCTS-TIR) pentru transportul mărfurilor cu plecare şi / sau sosire din / în UE, după tranzitarea teritoriului extracomunitar. De aceea, reinstaurarea procedurilor TIR pentru transportul mărfurilor sub control vamal între două puncte aflate în UE nu ar presupune nici un cost pentru bugetul UE sau pentru bugetele naţionale. Accesul la Sistemul TIR e strict controlat, atât de către asociaţiile garante, cât şi de către administraţiile vamale şi toate părţile interesate se străduiesc permanent să simplifice procedurile TIR, în interesul operatorilor de transport şi al administraţiilor vamale. Folosirea sigiliilor e obligatorie în cadrul procedurilor TIR, prin urmare e asigurată o mai bună apărare contra crimei organizate – un element esenţial de securitate, pe care tranzitul comunitar nu-l oferă. În cadrul Sistemului TIR, garanţiile oferite de către Asociaţia garantă dintr-un stat membru sunt automat valabile şi disponibile în toate cele 27 de state membre, indiferent de ruta aleasă de către operatorul de transport. În cadrul sistemului de tranzit comunitar, sunt posibile restricţionări geografice ale valabilităţii garanţiilor, în funcţie de tipul de garanţie T. În aceste situaţii, garanţii trebuie să aibă reprezentare fiscală numai în statele în care garanţia lor e valabilă, ceea ce expune administraţiile vamale la riscul deturnării mărfurilor în afara statelor membre (UE), în care garanţia T este valabilă. Dacă folosirea procedurilor TIR pentru transportul mărfurilor sub control vamal între două puncte din UE va fi reinstituită, administraţiile vamale şi securitatea financiară nu vor mai fi expuse acestui risc“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × one =